Goed met geld

Development

‘Natuurlijk verdient een moderne universiteit een modern trustfonds’ zegt Onno Ruding. Het werd misschien wel tijd, na ruim 100 jaar. 

Afbeelding: 

Tijdens mijn studententijd in Rotterdam, een studie economie aan de – toen nog – Nederlandse Economische Hogeschool (NEH), las ik af en toe iets over het Trustfonds. Daar stonden dan foto’s bij van een groep imponerende, keurige oudere heren in jac­ quet, leden van het Rotterdamse (haven)es­ tablishment die het fonds in 1913 hadden opgericht. Eerlijk gezegd besteedde ik daar toen weinig aandacht aan. Later, na mijn af­ studeren en promotie werd ik lid van het Trustfonds en betaalde ik jarenlang de zeer bescheiden contributie. Meer dan die bijdrage werd ook niet gevraagd.

Veel donors aan Amerikaanse universiteiten geven aan een endowment fund omdat ze graag ‘iets terug willen doen’

Maar sinds kort is alles anders: het Trustfonds is gesplitst in een vereniging van leden en een stichting. Nadat het ruim 100 jaar lang een nuttig en solide, maar niet bepaald dynamisch bestaan heeft geleid, hoop en verwacht ik dat de nieuwe aanpak meer mogelijkheden biedt voor ondersteunende activiteiten. Het plan om een groot endow­ ment fonds op te richten is ambitieus, nieuw voor Nederland en van potentieel grote be­ tekenis. Twee elementen springen eruit.

Grote gebaren

Ten eerste: het vroegere Trustfonds had een respectabele, maar toch (te) beperkte omvang. De huidige Erasmus Universiteit met al haar kwaliteiten, faculteiten en insti­ tuten, immense omvang en plannen op de gebieden van zowel onderwijs als onder­ zoek, verdient een veel uitgebreider onder­ steunend fonds, en dat is er nu. Dat past ook bij het dynamische karakter, de ambi­ ties en de grootte van de stad Rotterdam.

Het tweede nieuwe element is het karak­ ter. Het endowment fonds is van plan met behulp van giften een groot bedrag bijeen te brengen, zonder al dat geld jaarlijks me­ teen weer uit te geven. Het idee is om de opbrengsten uit beleggingen aan te wen­ den voor universitaire doeleinden en het kapitaal van het fonds zelf in stand te hou­ den. Die opzet is nieuw voor een universi­ teit in Nederland, maar wordt al decennia gehanteerd in de Verenigde Staten, met im­ ponerende bedragen als resultaat. Ik heb in mijn leven tweemaal lang in Amerika gewerkt en gewoond, in totaal vijftien jaar. Ik maakte kennis met zulke endowment funds die succesvol functioneerden, vooral bij universiteiten, maar ook bij grote zieken­ huizen, zelfstandige researchinstellingen en think tanks.

Bij veel donors van Amerikaanse universitaire endowment funds is een belangrijk motief om iets ‘terug te doen’ voor de universiteit waar zij zelf ooit hebben gestudeerd en waar dikwijls de basis is gelegd voor hun carrière. Die ervaring heeft mij geïnspireerd en gesti­ muleerd om het Rotterdamse initiatief nauw te volgen.

Slim beleggen, slim uitgeven

Ik begrijp dat het de bedoeling is van het nieuwe Rotterdamse Trustfonds een hybride aanpak te hanteren, met een combinatie van een nieuw endowment fonds en de voort­ zetting van het traditionele Nederlandse uni­ versiteitsfonds. Dat ontvangt ieder jaar bij­ dragen van zijn leden en geeft in principe ongeveer diezelfde bedragen weer uit aan lopende goede doelen ten behoeve van speciale activiteiten van de universiteit zelf, of van studenten (zoals beurzen), of van studentenorganisaties.

Mijn conclusie: het recente initiatief van het nieuwe bestuur van het Erasmus Trustfonds verdient veel steun en succes. Daarvoor is het dan wel nodig dat velen nanciële (liefst inke!) bijdragen verstrekken. Bij die ‘velen’ denk ik vanzelfsprekend aan alumni van de EUR en haar voorgangers, zoals NEH en de Medische Faculteit, maar juist ook aan anderen die de universiteit en de stad Rotterdam een warm hart toedragen. En in­ derdaad, het zo Amerikaanse ‘practise what you preach’ indachtig: ik behoor zelf tot de eerste donorgroep. 

Deze tekst is overgenomen uit het jaarverslag van het Erasmus Trustfonds 2016.
FOTO: Michelle Muus 

Onno Ruding